Bursa de literatură „Scriitorul orașului Graz“ / Literature scholarship „Writer of the City of Graz“

Noutati   03 Feb 2021

Procedură pentru bursa de literatură „Scriitorul orașului Graz“
Deschiderea sesiunii de depunere a solicitărilor pentru bursa „Scriitorul orașului Graz” pentru perioada 1 septembrie anul curent până la 31 august anul viitor.

Donație / Intenția de promovare
Orașul Graz acordă în fiecare an bursa „Scriitorul orașului Graz”. Acesta include punerea la dispoziție a unui apartament gratuit în Cerrini-Schloessl pe Schlossberg, de la 1 septembrie a anului de atribuire până la 31 august din anul următor, și o indemnizație lunară de 1300 euro.
Kulturvermittlung Steiermark va supraveghea oaspeții, în consultare cu Departamentul pentru afaceri culturale al orașului Graz.
Intenția este de a promova scriitori care demonstrează abilități inovatoare și examinarea subiectelor actuale, calitate în termeni estetici și lingvistici, autenticitate și independență artistică. Reședința din Graz ar trebui să contribuie la schimbul cultural și la interacțiunea cu scena literară locală.
Bursierii sunt de acord în mod explicit să rămână la Graz cel puțin 8 luni în această perioadă.
Scriitorii care au fost deja „Scriitori ai orașului Graz” în trecut nu pot aplica din nou pentru această bursă.
Depunerea în mod deliberat nu prevede restricții regionale pentru solicitanți, pentru a face posibil discursul intercultural între scriitori europeni și non-europeni.
Cu toate acestea, schimbul intercultural este o abordare indispensabilă pentru acordarea bursei.

Cerințe de bază
• interesul cultural și afinitatea lingvistică față de Graz
• abilitatea de bază în limba germană
• cel puțin o publicație literară autonomă (fără publicare privată); cinci texte publicate în reviste sau antologii sau două piese radio deja difuzate sau publicate sau o piesă de teatru deja prezentată la un teatru sau publicată
• cooperarea pentru un dialog între literatură și mediul urban local
• cooperarea pentru participarea la lecturi, prelegeri la școli, discuții, organizate de către Departamentul pentru afaceri culturale al orașului Graz sau Kulturvermittlung Steiermark, pentru a se conecta cu publicul și scena culturală din Graz
• elaborarea unei propuneri pentru un anumit proiect, care va fi realizat pe durata sejurului.

Documente obligatorii (care trebuie transmise electronic):
• declarație de scop (informal)
• Curriculum Vitae (CV)
• lista publicațiilor
• 2 publicații diferite (plus traduceri dacă nu sunt publicate în germană) *
• texte tipărite (5-10 pagini texte în proză sau dramă sau 5 poezii în limba originală cu traduceri în limba germană)
• concept pentru proiectul propus (aprox. 2 pagini A4) **
* Dimensiune: mostre de text de la 5 la 10 pagini, nu este necesară trimiterea cărților
** Descrierea unei idei concrete de proiect care urmează să fie implementată în timpul șederii dvs. în Graz

Metoda de atribuire
• apel pentru candidaturi
• evaluare de către consiliul consultativ extins pentru literatură și Departamentul pentru afaceri culturale al orașului Graz
• decizia autorităților orașului Graz

Termen limită pentru depunerea cererilor
Termenul limită pentru depunere va fi publicat pe site-ul orașului până cel târziu pe 15 ianuarie a anului de premiere.
Cererile trebuie trimise la kulturamt@stadt.graz.at

Protejarea datelor
Solicitanții pentru bursa de literatură „Grazer Stadtschreiber * in” sunt de acord cu faptul că, odată cu participarea lor la bursa de literatură, informațiile lor personale vor fi stocate electronic și utilizate pentru procesul de selecție în Biroul Cultural al orașului Graz și că documentele de depunere pentru evaluare vor fi trimise juriului expert.
Prin acordarea bursei, bursierul este de acord, în conformitate cu Regulamentul privind principiile de protecție a datelor, că datele sale sunt stocate electronic și că acestea sunt anunțate în rapoarte publice (raport de subvenționare al orașului Graz, raport de artă și cultură, site-ul web al orașului).

 

 

Guidelines for the literature scholarship „Writer of the City of Graz“

Call for applications for the "Writer of the City of Graz" scholarship for the period from
September 1st this year to August 31st next year.

Donation / Intention of promotion
The city of Graz awards the "Writer of the City of Graz" scholarship each year. It includes the
provision of an apartment for free in the Cerrini-Schloessl on the Schlossberg, from
September 1st of the year of awarding until August 31st of the following year, and a monthly
allowance of EURO 1.300.
The Kulturvermittlung Steiermark will supervise the guest in consultation with the City of
Graz-Department for Cultural Affairs.
The intention is to promote writers who show innovative ability and examination of current
subject matters, quality in aesthetic and linguistic terms, authenticity and artistic
independence. The residence in Graz should contribute to cultural exchange and interaction
with the local literature scene.
The scholarship holders explicitly agree to stay in Graz for at least 8 months during this
period.
Writers who already have been "Writers of the City of Graz" in the past cannot apply again
for this scholarship.
The submission deliberately does not provide any regional restrictions for the applicants, in
order to make intercultural discourse between European and non-European writers possible.
However, intercultural exchange is an indispensable approach for awarding the scholarship.

Basic requirements
• cultural interest in and linguistic affinity to Graz
• basic German language ability
• at least one autonomous literary publication (no private publishing); five published
texts in magazines or anthologies; or two already broadcast or published radio plays;
or one stage play already performed at a theatre or published
• cooperativeness for a dialog between literature and the local urban environment
• cooperativeness for participation in readings, lectures at schools, discussions etc.
arranged by the City of Graz-Department for Cultural Affairs or the Kulturvermittlung
Steiermark, in order to connect with the public and the cultural scene in Graz
• working out a proposal for a specific project, which shall be realised during the
duration of the stay

Required documents (to be submitted electronically)
• statement of purpose (informal)
• curriculum vitae (resume)
• list of publications
• 2 different publications (plus translations if not published in German) *)
• printed texts (5-10 pages prose or drama texts; or 5 poems in original language with
German translations)
• concept for the proposed project (appr. 2 pages DIN A4) **)
* Dimension: 5 to 10 pages text samples, sending of books not necessary
** Description of a concrete project idea to be implemented during your stay in Graz

Method of awarding
• call for applications
• evaluation by the extended advisory board for literature and the City of Graz-Department
for Cultural Affairs
• decision by City of Graz authorities

Deadline for applications
The deadline for submission will be published on the website of the city by January 15th of
the award year at the latest.

Applications should be sent to
kulturamt@stadt.graz.at

Data protection
Applicants for the literature scholarship "Grazer Stadtschreiber*in" agree with their
participation for the literature scholarship that their personal informations will be stored
electronically and used for the selection process in the Cultural Office of the City of Graz and
that the submission documents for the assessment will be sent to the expert jury.
By granting the scholarship, the scholarship holder agrees in accordance with the Data
Protection Principles Regulation that his/her data are electronically stored and that these
are announced in public reports (subsidy report of the city of Graz, art and culture report,
website of the city).

 

Arhiva