Statut

STATUTUL Uniunii Scriitorilor din România – 2013

 

Cap. 1 Dispoziţii generale

Art. 1 Uniunea Scriitorilor din România, numită în continuare U.S.R., este succesoarea Societăţii Scriitorilor Români înfiinţată în anul 1908. U.S.R., declarată persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, este asociaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală şi nonprofit, constituită în scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale şi morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta în raporturile cu autorităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

Art. 2 U.S.R. îşi însuşeşte principiile din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, interzicându-şi promovarea unor atitudini şi aderarea la activităţi contrare demnităţii şi libertăţii umane, precum şi libertăţii de opinie şi de expresie.

Art. 3 Primirea noilor membri în U.S.R. se face, în condiţiile prezentului Statut, fără niciun fel de discriminare.

Art. 4 Deciziile U.S.R, ale Filialelor şi ale Comisiilor se iau, acolo unde este prevăzut votul, prin vot secret sau vot deschis, după cum hotărăsc membrii U.S.R. participanţi. Hotărârile se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din voturile exprimate ale membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care este specificată altă procedură.

 

Cap. 2 Obiectul de activitate

Art. 5 U.S.R. poate desfăşura, singură sau în parteneriat, următoarele activităţi:

 1. înfiinţarea de Filiale, în ţară sau în străinătate, în condiţiile prezentului Statut, precum şi finanţarea activităţii şi publicaţiilor acestora;
 2. organizarea, finanţarea sau cofinanţarea de congrese, simpozioane, festivaluri, târguri de carte, concursuri şi dezbateri profesionale, schimburi culturale cu autorităţi, instituţii sau organizaţii din ţară şi străinătate, precum şi alte manifestări similare în ţară şi în străinătate;
 3. editarea şi comercializarea de publicaţii periodice sau de cărţi, prin intermediul Editurii „Cartea Românească” (pe care o administrează singură sau împreună cu o altă editură, printr-un colegiu de trei scriitori votaţi pe un mandat de cinci ani de Consiliul U.S.R. la propunerea Comitetului Director);
 4. înfiinţarea de publicaţii, edituri, tipografii, ateliere, librării, muzee, case memoriale etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul U.S.R.;
 5. înfiinţarea şi administrarea de case de creaţie, cantine-restaurant, hoteluri etc., care pot desfăşura activităţi comerciale în beneficiul U.S.R.;
 6. organizarea şi administrarea fondului documentar propriu (arhivă, bibliotecă etc.);
 7. acordarea de premii celor mai valoroase creaţii scriitoriceşti;
 8. stimularea financiară a tuturor formelor de creaţie literară, inclusiv a traducerilor din şi în limba română;
 9. stimularea financiară a membrilor U.S.R. şi a tinerilor scriitori, nemembri ai U.S.R., prin burse, organizarea şi finanţarea unor simpozioane, călătorii de documentare şi altele asemenea;
 10. acordarea de sprijin şi consultanţă în probleme sociale şi profesionale, în măsura competenţelor angajaţilor săi sau prin stabilirea unor parteneriate cu instituţii specializate (cabinete de avocatură, unităţi medicale etc.);
 11. acordarea, în situaţii întemeiate şi în limita bugetului său, a unor ajutoare nerambursabile şi împrumuturi pentru membrii săi şi urmaşii acestora, cât şi pentru angajaţii săi;
 12. protejarea şi cinstirea memoriei scriitorilor;
 13. iniţierea de acte normative referitoare la profesiunea de scriitor sau la obştea scriitoricească;
 14. încheierea de parteneriate, convenţii, protocoale şi contracte cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, atragerea de subvenţii şi sponsorizări, în vederea obţinerii fondurilor necesare funcţionării şi dezvoltării proprii;
 15. încasarea, în condiţiile legii, a taxei de timbru;
 16. atragerea de fonduri de la UE, de la autorităţile statului român, de la fundaţii şi alte organizaţii interne şi internaţionale pentru desfăşurarea activităţilor proprii.

 

Cap. 3 Membrii

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetăţenie română, orice autor cetăţean străin care domiciliază în România sau orice autor / traducător de limbă română care domiciliază în străinătate. Condiţiile de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.

Art. 7 Membrii U.S.R. au următoarele drepturi:

 1. să participe la activitatea Filialei;
 2. să concureze la proiectele şi la programele U.S.R.;
 3. să beneficieze de toate facilităţile prevăzute în Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) şi m);
 4. să aleagă şi să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. şi ale Filialelor;
 5. să primească indemnizaţia de 50% din pensie prevăzută de lege;
 6. să primească, în funcţie de numărul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizaţia de merit;

g) să dea recomandări de primire în U.S.R.

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

 1. să respecte prevederile prezentului Statut, precum şi deciziile luate în condiţii statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;
 2. să achite în fiecare an cotizaţia stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-şi achită cotizaţia pe o perioadă de cel puţin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere;
 3. să opteze, în cazul editării operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru către U.S.R.;
 4. să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului U.S.R.

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulată în scris şi înregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. doreşte să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obişnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu.

 

Cap. 4 Organizarea U.S.R.

Art. 10 U.S.R. se compune din Filiale locale. În Bucureşti, dat fiind numărul mare de membri, există mai multe Filiale, organizate pe genuri literare, şi anume: Filiala Bucureşti – Poezie, Filiala Bucureşti – Proză, Filiala Bucureşti – Critică, eseistică şi istorie literară, Filiala Bucureşti – Dramaturgie, Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii şi tineret, Filiala Bucureşti – Traduceri literare. Cele 6 Filiale din Bucureşti îşi aleg propriile conduceri, ca orice Filială din ţară.

Art. 11 Filialele din Bucureşti şi Filialele din ţară nu au personalitate juridică. Filialele au autonomie gestionară şi cont în bancă. Ele sunt finanţate din surse proprii (cotizaţii), atrase (sponsorizări, donaţii) şi resurse (subvenţii) obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. În completarea veniturilor, U.S.R. poate acorda subvenţii pentru activitatea Filialelor. Filialele trebuie să aibă sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea. Filialele din Bucureşti au un sediu comun. Filialele pot desfăşura activitate proprie şi pot acorda premii, conform Regulamentului Juriilor de Premiere. Premiile Filialelor din Bucureşti se acordă într-o ceremonie comună.

Art. 12 Pentru a se constitui, o Filială trebuie să aibă minimum 50 de membri.

Art. 13 Candidaţii la calitatea de membru al U.S.R. solicită în acelaşi timp calitatea de membru al Filialei locale pe raza căreia domiciliază. Ei pot deveni membri ai altei Filiale numai prin demisie din Filiala de domiciliu şi acceptarea într-o altă Filială sau prin schimbarea domiciliului. Scriitorii din străinătate pot opta pentru oricare dintre Filiale.

Art. 14 În cadrul U.S.R. funcţionează următoarele comisii de specialitate, organizate conform Regulamentelor proprii: Comisia de Cenzori, Comisia de Validare, Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Socială, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia pentru Monitorizarea Alegerilor.

Art. 15 În cadrul U.S.R. funcţionează Juriul pentru acordarea Premiilor U.S.R. În cadrul Filialelor funcţionează Jurii proprii. Şi unele, şi celelalte sunt organizate conform Regulamentelor proprii.

 

Cap. 5 Organele de conducere

Art. 16 Adunarea Generală a U.S.R., numită în continuare AG, reprezintă organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani, la solicitarea Preşedintelui. AG este compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF. AG poate fi convocată în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R.

Art. 17 AG, prin AGF, are următoarele atribuţii:

 1. dezbate activitatea U.S.R., a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a Comitetului Director şi a Consiliului U.S.R. din perioada scursă de la AG precedentă; votează raportul de activitate al conducerii U.S.R. prezentat de Preşedinte;
 2. alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a U.S.R., făcut public cu cel puţin o lună înainte de data începerii alegerilor; poate revoca Preşedintele în aceleaşi condiţii de vot. Candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi ale membrilor U.S.R. participanţi la AG, prin AGF, este ales Preşedinte al U.S.R. În caz de balotaj, se repetă alegerile în termen de 30 de zile, în aceleaşi condiţii de vot, cu participarea candidaţilor care au întrunit un număr egal de voturi.

Art. 18 Consiliul U.S.R., numit în continuare CUSR, este format din reprezentanţii Filialelor din ţară şi din Bucureşti, aleşi prin vot în cadrul AGF. CUSR are un mandat de 5 ani.

Art. 19 CUSR se întruneşte în sesiuni ordinare de două ori pe an, în martie şi în noiembrie. Pentru CUSR, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CUSR adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CUSR poate fi convocat în sesiune extraordinară.

 

Art. 20 CUSR are următoarele atribuţii:

a) modifică prin vot Statutul U.S.R., în funcţie de eventualele modificări ale legii, sau de câte ori este nevoie;

b) alege prin vot, la propunerea Preşedintelui, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele, pe care îi poate, în aceleaşi condiţii, sancţiona sau revoca;

c) alege prin vot Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Comisia Socială, Comisia de Onoare şi Demnităţi, Comisia Minorităţilor, Comisia pentru Relaţii Externe, Comisia de Cenzori, Comisia de Monitorizare a Alegerilor;

d) analizează activitatea Comitetului Director desfăşurată între sesiuni, verificând aplicarea hotărârilor AG şi a propriilor sale hotărâri; aprobă cheltuielile care depăşesc suma de 25 000 de Euro;

e) propune Comitetului Director îmbunătăţiri ale activităţii curente şi teme de activitate noi;

f) dezbate activitatea Filialelor;

g) dezbate şi aprobă, prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; iar la sesiunea din martie dezbate şi aprobă, tot prin vot deschis, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de Cenzori; aprobă, dacă e cazul, prin vot deschis, rectificări bugetare;

h) aprobă prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere; soluţionează contestaţii;

i) aprobă prin vot deschis înfiinţarea/desfiinţarea de Filiale;

j) stabileşte prin vot deschis cuantumul cotizaţiei;

k) aprobă prin vot deschis regulamentele de funcţionare ale comisiilor speciale din subordinea lui, precum şi Regulamentul Juriilor de Premiere;

l) alege, prin vot deschis, la propunerea Comitetului Director, Juriul pentru Premiile U.S.R.

Art. 21 CUSR este compus din reprezentanţii filialelor după o regulă de proporţionalitate, astfel: la Filialele cu până la 150 de membri, reprezentantul în CUSR este Preşedintele ales al Filialei. La Filialele având între 150-300 membri, reprezentanţii în CUSR sunt Preşedintele ales al Filialei şi un membru ales de AGF. La Filialele cu peste 300 de membri, reprezentanţii în CUSR sunt Preşedintele Filialei şi doi membri aleşi de AGF. La aceştia, se adaugă, ca membri ai CUSR cu drept de vot, Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R.

Art. 22 Membrii CUSR, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CUSR (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat după prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani şi are următoarea componenţă: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R. De asemenea, din CD fac parte câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri şi cîte doi reprezentanţi ai Filialelor cu peste 300 de membri. Aceştia pot fi Preşedintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. CD adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din membrii prezenţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, CD poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 24 Membrii CD, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CD (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 25 CD se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii CD.

Art. 26 CD are următoarele atribuţii:

 1. duce la îndeplinire hotărârile AG şi CUSR;
 2. dezbate şi aprobă proiecte şi programe prezentate de Filiale sau de către membri ai U.S.R., stabilind cuantumul finanţării acestora;
 3. verifică încasarea taxei de timbru şi a altor sume rezultate din venituri proprii, subvenţii ori sponsorizări;
 4. îi numeşte, la propunerea Preşedintelui U.S.R., pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;
 5. stabileşte atât modul de salarizare a funcţionarilor U.S.R., cât şi salariile sau indemnizaţiile membrilor din conducerea U.S.R., ca şi eventualele modificări ale acestora;
 6. aprobă cheltuielile curente, de orice fel, până la suma de 25 000 de Euro, conform bugetului anual adoptat de CUSR; stabileşte periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acordă Comisia Socială şi numele membrilor U.S.R. care beneficiază de ajutoare permanente;
 7. aprobă schimburile culturale, bursele şi indemnizaţiile de călătorie, precum şi cuantumul lor;
 8. îi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizaţiei de Merit, în funcţie de numărul de locuri atribuite prin lege U.S.R.;
 9. verifică parteneriatele, contractele, subvenţiile şi sponsorizările dintre U.S.R. şi persoane juridice sau fizice.
 10. alege, prin vot, la propunerea Preşedintelui, membrii Comisiei de Validare.

Art. 27 Preşedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF.

Procedura de alegere a Preşedintelui este următoarea: cu minimum o lună înainte de începerea procesului de alegeri, candidaţii la preşedinţie îşi depun, la secretariatul U.S.R., candidatura şi îşi fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. şi ale Filialelor. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toţi candidaţii pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti (AGF). Membrii prezenţi la AGF votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii în CUSR, iar într-o altă urnă îl votează pe Preşedintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. se sigilează de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numită în continuare CMA. CMA va avea grijă să păstreze, într-un spaţiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan şi voturile vor fi numărate de către CMA. Candidaţii la preşedinţia U.S.R. pot asista la numărarea voturilor. Preşedintele poate fi revocat, tot prin vot, de către AG în sesiune extraordinară.

Art. 28 Preşedintele U.S.R. coordonează activitatea generală şi curentă a U.S.R. între două AG ordinare.

Art. 29 Preşedintele U.S.R. are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă U.S.R. în raporturile cu autorităţile statului, cu instituţiile şi persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
 2. apără interesele profesionale, sociale şi materiale ale breslei scriitoriceşti;
 3. îi propune CUSR pe candidaţii la funcţia de Prim-vicepreşedinte şi Vicepreşedinte şi, după alegerea lor, le stabileşte domeniul de responsabilitate;
 4. semnează acordurile, convenţiile, protocoalele şi parteneriatele U.S.R.;
 5. supune aprobării CD cheltuielile curente ale U.S.R.;
 6. verifică şi răspunde de patrimoniul U.S.R.;
 7. prezintă rapoarte anuale CUSR şi lunare, CD;
 8. aprobă încadrarea, promovarea, sancţionarea şi desfacerea contractelor de muncă ale personalului încadrat în administraţia centrală şi în toate celelalte subunităţi ale U.S.R.;
 9. aprobă cheltuieli de până la 5 000 de Euro;
 10. îl împuterniceşte pe Prim-vicepreşedinte să acorde ajutoare de urgenţă membrilor U.S.R. şi salariaţilor, precum şi rudelor sau mandatarilor acestora în caz de deces ori de indisponibilitate;
 11. desemnează, prin ordin, persoane din conducerea U.S.R. să semneze în numele U.S.R. acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, convenţii, protocoale si alte acte de parteneriat privind exploatarea patrimoniului U.S.R., închirieri de spaţii, obţinere de subvenţii şi sponsorizări etc.

Art. 30 Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedintele U.S.R., la fel şi Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ primesc salarii sau indemnizaţii lunare, într-un cuantum aprobat de CD, în funcţie de buget.

 

Cap 6. Filialele

Art. 31 Filialele se constituie local dacă au cel puţin 50 de membri, sediu şi dotări corespunzătoare. În localităţile în care locuiesc cel puţin 10 membri ai unei Filiale, se pot constitui Reprezentanţe făcând parte din Filiala cea mai apropiată geografic.

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei, sunt următoarele: Adunarea Generală a Filialei (AGF), Comitetul Filialei şi Preşedintele Filialei.

Art. 33 Adunarea Generală a Filialei (AGF) se întruneşte în sesiune ordinară la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, şi alege, prin votul exprimat de membrii prezenţi, Comitetul Filialei compus din 5 membri, în care este inclus şi Preşedintele ales al Filialei. De asemenea, AGF îl alege prin vot, în aceeaşi sesiune ordinară, pe Preşedintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate. La Filialele cu mai puţin de 150 de membri, Preşedintele ales este membru în CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentanţii săi în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF îşi alege prin vot reprezentantul / reprezentanţii în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urnă separată, AGF votează Preşedintele U.S.R. AGF poate fi convocată în sesiune extraordinară la solicitarea Preşedintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF întrunită în sesiune extraordinară îi poate revoca pe Preşedintele Filialei, precum şi Comitetul ales.

Art. 34 Adunarea Generală a Filialei hotărăşte asupra tuturor activităţilor şi problemelor Filialei. Hotărârile AGF se iau cu votul majoritar al membrilor prezenţi.

Art. 35 Comitetul de Conducere al Filialei se întruneşte în sesiune ordinară de două ori pe an sau ori de câte ori e nevoie, la solicitarea Preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. Pentru Comitetul de Conducere al Filialei, cvorumul este de jumătate plus unu dintre membrii săi. Votul este valabil cu jumătate plus unu din participanţi. La solicitarea Preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, Comitetul de Conducere al Filialei poate fi convocat în sesiune extraordinară.

Art. 36 Preşedintele Filialei coordonează activitatea Filialei. Preşedintele Filialei este membru cu drept de vot al CUSR.

Art. 37 AGF are următoarele atribuţii:

a) alege Preşedintele U.S.R.;

b) alege Preşedintele Filialei, pe care îl poate revoca în aceleaşi condiţii de vot;

c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;

d) alege reprezentantul / reprezentanţii săi în CUSR, altul / alţii decât Preşedintele pentru Filialele cu peste 150 membri;

e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte şi programe, precum şi activităţi specifice;

f) dezbate şi aprobă proiecte, programe şi alte activităţi specifice ale Filialei.

Art. 38 Comitetul de Conducere al Filialei are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Filialei între două AGF;

b) pune în aplicare proiectele şi programele Filialei;

c) propune Comisiei de Validare noi membri ai Filialei;

d) alege Juriul de acordare a premiilor anuale;

e) verifică situaţia încasării cotizaţiilor şi comunică, prin Preşedinte, Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere respectarea sau nerespectarea Statutului;

f) gestionează în interesul Filialei sumele rezultate din cotizaţii şi toate fondurile proprii atrase (subvenţii, sponsorizări);

g) atrage subvenţii şi sponsorizări pentru activităţile sale;

h) hotăreşte participările la proiecte şi programe culturale, precum şi strategiile care privesc Filiala.

Art. 39 Membrii Comitetului de Conducere al Filialei, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CCF (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

 

Cap. 7 Patrimoniul U.S.R.

Art. 40 Patrimoniul U.S.R. se compune din bunurile şi valorile aflate în posesia sa la constituire ori dobândite ulterior, indiferent sub ce titlu.

Art. 41 Încetarea calităţii de membru al U.S.R. nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

Art. 42 Veniturile U.S.R. sunt:

a) proprii;

b) atrase.

Art. 43 Veniturile proprii provin din:

 1. cotizaţii;
 2. contracte economice cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, concesiuni, închirieri, subînchirieri etc.;
 3. drepturi de autor, know-how;
 4. venituri din activităţile prevăzute la Cap. 2, Obiectul de activitate;
 5. sumele provenite din colectarea taxei de timbru literar;
 6. exploatarea unor bunuri proprii.

Art. 44 Veniturile atrase sunt:

 1. subvenţii de la bugetul de stat sau alte instituţii publice;
 2. fonduri europene nerambursabile şi alte sume provenind de la instituţii din străinătate;
 3. sponsorizări;
 4. donaţii;
 5. credite;
 6. orice alte sume sau bunuri destinate U.S.R., în condiţiile legii, rambursabile sau nerambursabile.

 

Cap. 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 45 Filialele, care nu au sedii şi condiţii satisfăcătoare pentru a-şi desfăşura activitatea, pot să fie desfiinţate, prin hotărârea CUSR, iar membrii lor vor fi transferaţi la Filiala cea mai apropiată de domiciliul acestora, conform opţiunii fiecăruia.

Art. 46 Membrii care, la data intrării în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, dacă, într-o perioadă de 5 ani, nu îndeplinesc condiţiile pentru intrarea în U.S.R. prevăzute în actualul Statut, îşi pierd calitatea de membru U.S.R.

Art. 47 Desfiinţarea U.S.R. poate fi hotărâtă de AG prin votul a cel puţin două treimi dintre membrii U.S.R. Lichidarea patrimoniului, după desfiinţare, se face potrivit legii.

Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de către CUSR de câte ori o cere contextul legislativ şi de câte ori este nevoie.

Art. 49 Prezentul Statut a fost aprobat de CUSR din data de 12 martie 2013.

 

Notă

Prin decretul 267/1949 U.S.R. a fost declarată persoană juridică română de utilitate publică. De la 15 ianuarie 1990, U.S.R. şi-a desfăşurat activitatea conform Decretului-lege 27/1990.

Prin încheierea din 31 martie 1995, pronunţată în dosarul 158/PJ/1994 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dispus înscrierea Statutului U.S.R., adoptat de Adunarea Generală la data de 3 februarie 1995, în Registrul persoanelor juridice (non-profit) conform Art. 93 din Legea 21/1924.

Prin încheierea din 26 februarie 1998, pronunţată în dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R. şi componenţa organelor de conducere şi control ale U.S.R.

Prin încheierea din 15 aprilie 2005, pronunţată în dosarul 193/PJ/2005 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R., adoptate de Conferinţa Naţională din data de 25 02 2005 şi în baza dispoziţiilor Art. 33 din O.G. nr.26/2000, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificărilor respective în Registrul Filialelor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Prin încheierea din 17 aprilie 2013, pronunţată în dosarul nr. 16099/299/2013, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a luat act de modificările la Statutul U.S.R., adoptate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 12 martie 2013 şi în baza dispoziţiilor Art. 33 din O.G. nr. 26/2000, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificărilor respective în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

 

Anexa 1

Regulamentul Comisiei de Cenzori

Art. 1 Comisia de Cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.R. şi a Filialelor. CC prezintă un raport în faţa CUSR, în prima şedinţă anuală a acestuia din luna martie. Iar la sfârşitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispoziţia AGF-urilor.

Art. 2 CC este aleasă pe un mandat de 5 ani de către CUSR, la propunerea CD. CC se compune din 5 membri ai U.S.R., de preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din niciun alt organism de conducere al U.S.R. ori al Filialelor şi din nicio altă comisie a U.S.R. În prima sa reuniune, CC îşi alege Preşedintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile prin consens. Opiniile separate sunt aduse în faţa CUSR, cu motivaţia de rigoare. CUSR poate să invalideze respectiva hotărâre a CC şi/sau opiniile separate. În cazul vacanţei unuia dintre cele 5 posturi, Comitetul Director propune un înlocuitor, sub rezerva validării de către CUSR în prima şedinţă anuală din martie.

 

Anexa 2

Regulamentul Comisiei de Validare

Art. 1 Comisia de Validare, numită mai departe CV, este aleasă prin vot, la propunerea Preşedintelui, în prima şedinţă a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Preşedinţii de Filiale nu pot fi membri ai CV.

Art. 2 CV este compusă din 7 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 4 din membrii săi; CV, în prima sa şedinţă, îşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CV se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR la şedinţa din luna noiembrie.

Art. 4 CV propune acordarea calităţii de membru U.S.R. în următoarele condiţii:

 1. pe baza propunerilor Filialelor,
 2. pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:
  • cerere individuală de primire;
  • câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;
  • copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Art. 5 Dacă o persoană nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor. Membrii CV, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

Anexa 3

Regulamentul Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA)

În ultima şedinţă a Consiliului U.S.R., dinainte de începerea procesului electoral, se alege Preşedintele CMA şi doi membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri. Cu minimum o lună înainte de începerea alegerilor, CMA se completează cu membrii desemnaţi de fiecare candidat în parte (câte un reprezentant pentru fiecare candidat). Preşedintele CMA trebuie să participe la toate AGF din Bucureşti şi din ţară şi să preia urna sigilată, pe care o va depune într-un spaţiu securizat. La încheierea procesului de votare, CMA, în întregul ei, desigilează şi numără voturile. Candidaţii la preşedinţie pot participa la desigilarea urnelor şi la numărătoarea voturilor. Numărătoarea este valabilă chiar dacă un candidat sau mai mulţi lipsesc.

 

Anexa 4

Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere

Art. 1 Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, numită mai departe CMSE, este aleasă prin vot, pentru un mandat de 5 ani, în prima şedinţă a noului Consiliu.

Art. 2 CMSE este compusă din 5 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 3 dintre membrii săi; CMSE, în prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CMSE se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR.

Art. 4 Preşedintele Filialei prezintă CMSE, în primul trimestru al anului, situaţia nominală a plăţii cotizaţiilor din anul precedent. Pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an sau mai mult, se aplică suspendarea din drepturile prevăzute la Art. 7 din Statut. În baza acestei situaţii, CMSE stabileşte membrii U.S.R. care urmează a fi suspendaţi din drepturi. La propunerea CMSE, suspendarea se validează de CUSR.

Art. 5 În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul U.S.R. care a fost suspendat este repus în drepturi după aceeaşi procedură.

Art. 6 CMSE poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încălcări grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale şi de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sancţionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoană/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca şi pentru încălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală. La propunerea CMSE, excluderea se validează de CUSR.

Art. 7 Membrii CMSE după 3 absenţe nemotivate îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor. Dacă o persoană nu mai face parte din CMSE (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor.

 

Anexa 5

Regulamentul Comisiei de Onoare şi Demnităţi

Art. 1 Comisia de Onoare şi Demnităţi, numită în continuare COD, analizează reclamaţiile formulate de membri ai U.S.R. împotriva altor membri ai U.S.R., referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. COD se întruneşte de câte ori este nevoie.

Art. 2 COD este aleasă pe 5 ani şi se compune din 5 membri ai U.S.R., personalităţi cu o reputaţie recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea U.S.R., a Filialelor sau a altor Comisii.

Art. 3 COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoştinţa Comitetului Director, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritate de voturi. Opiniile separate sunt prezentate CD. COD nu aplică sancţiuni, dar le poate propune, când e cazul. CMSE e singura care are responsabilităţi în această privinţă, iar deciziile acesteia trebuie validate de CUSR.

Art. 4 COD poate înainta CD şi CUSR propuneri privind membrii U.S.R. care urmează să primească ordine şi medalii sau care urmează să fie omagiaţi de breaslă pentru activitatea lor literară.

 

Anexa 6

Regulamentul Comisiei Sociale

Art. 1 Comisia Socială, numită în continuare CS, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CS pot fi şi membri în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuţiile CS sunt următoarele:

 1. acordă membrilor U.S.R. ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente şi cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de CD;
 2. stabileşte, în funcţie de necesităţi, frecvenţa şi sumele acordate ocazional.

 

Anexa 7

Regulamentul Comisiei Minorităţilor

Art. 1 Comisia Minorităţilor, numită în continuare CM, are un mandat de 5 ani şi se compune din 5 membri U.S.R. desemnaţi de CD dintre propunerile primite din partea membrilor U.S.R. care aparţin minorităţilor naţionale. CM, în prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de patru ani.

Art. 2 CM are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte titlurile cărţilor, scrise în limbile minorităţilor naţionale, care urmează să fie nominalizate pentru premiile U.S.R.;
 2. dezbate şi propune programe şi proiecte specifice;
 3. dezbate şi decide în orice problemă care prezintă interes pentru minorităţile naţionale; face propuneri în orice problemă de interes general.

 

Anexa 8

Regulamentul Comisiei pentru Relaţii Externe

Art. 1 Comisia pentru Relaţii Externe, numită în continuare CRE, este aleasă de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele şi membrii CRE pot fi membri şi în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor şi Secţiilor, cu excepţia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atribuţiile CRE sunt următoarele:

a) avizează nominalizările privind participarea unor scriitori la programe culturale în străinătate, în cadrul acordurilor cu organisme scriitoriceşti din alte ţări;

b) avizează acordarea de burse şi indemnizaţii de călătorie;

c) propune traducerea unor opere reprezentative, pentru o mai bună cunoaştere a literaturii române în străinătate;

d) participă, prin unul sau mai mulţi dintre membrii săi, la întâlnirile cu scriitorii străini invitaţi ai U.S.R.

 

Anexa 9

Regulamentul Juriilor de Premiere

Art. 1 Premiile U.S.R. sunt acordate de un juriu, ales de CUSR la propunerea CD, în ultima sa reuniune din an. Juriul este compus din 7 membri şi este ales pentru un mandat de un an. Membrii juriului nu trebuie să reprezinte interesele unei case de editură (patroni, angajaţi etc.). Juriile pot fi realese, în totalitate sau în parte, ori schimbate la încheierea mandatului.

Art. 2 Juriul se reuneşte de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuţie apariţiile editoriale din anul precedent şi face publice nominalizările până la data de 1 mai a anului respectiv. În intervalul 1 mai – 1 iunie, juriul alege cărţile câştigătoare pentru fiecare categorie în parte. Deciziile juriului sunt valide dacă au întrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc cel mai târziu în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de U.S.R.

Art. 3 Categoriile de premii U.S.R. sunt următoarele: Premiul Naţional, Cartea de poezie, Cartea de proză, Cartea de teatru, Cartea de critică, eseu şi istorie literară, Cartea de debut, Cartea pentru copii şi tineret şi Traduceri. Juriul are la dispoziţie două premii speciale. Există, de asemenea, un premiu pentru literatură în limbi ale minorităţilor naţionale, acordat la propunerea Comisiei Minorităţilor.

Art. 4 Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie.

Art. 5 Premiile Filialelor se acordă de către Jurii compuse din 5 membri U.S.R, aleşi pentru un mandat de un an de către Comitetele de Filială.

Art. 6. Categoriile de premii acordate de Juriile Filialelor sunt următoarele:

I. La Filialele din ţară:

 1. la Filialele cu până la 150 de membri – un premiu Cartea anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut);
 2. la Filialele cu mai mult de 150 de membri – două premii Cartea Anului şi maximum două premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia şi/sau premiul de debut);

II. Pentru Filialele din Bucureşti, premiile se decernează într-o gală comună.

Art. 7 Cuantumul premiilor se stabileşte de Comitetul Director al U.S.R., respectiv de Comitetele de Filială, în funcţie de posibilităţile financiare din fiecare an. Juriile de premiere pot acorda şi alte premii în afara celor prevăzute de prezentul Regulament, dacă dispun de sponsorizări, pe care însă le vor lega de numele instituţiei care oferă sponsorizarea.

 

Arhiva